Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LOWLAND PACK
ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Lowland Pack hanteert deze algemene voorwaarden en is gevestigd te Koningslust gemeente Peel en Maas, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 120589708 onder de naam Lowland Pack.
 2. Website: de website van Lowland Pack door middel waarvan cadeaubonnen voor een sledehondentocht kunnen worden aangeschaft, onverminderd de mogelijkheid om cadeaubonnen middels andere kanalen te verkrijgen.
 3. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Lowland Pack heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Bezoeker: de wederpartij en/of persoon ten wiens behoeve de overeenkomst is bedongen, althans de sledehondentocht in het kader van de met de wederpartij gesloten overeenkomst bezoekt.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Lowland Pack en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Lowland Pack zich verbindt tot het verschaffen van toegang tot en het verblijf op de sledehondentocht.
 6. Overeenkomst op afstand: iedere tussen de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en Lowland Pack in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand tot stand gekomen overeenkomst, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen en waarbij tot en met het moment van sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen van communicatie op afstand.
 7. Sledehondentocht: de publieke of besloten gebeurtenis waartoe de bezoeker in het kader van de overeenkomst toegang wordt verschaft.
 8. Cadeaubon: het toegangsbewijs tot de sledehondentocht, welk toegangsbewijs in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij wordt geleverd.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
 10. Onder andere maar niet alleen Lowland Pack verkoopt cadeaubonnen. Ook andere bedrijven die cadeaubonnen namens ons verkopen maken expliciet onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lowland Pack en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het aanbod op de website, of reserveringsbevestigingen afkomstig van Lowland Pack, gegevens vermeldt die uitdrukkelijk van het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijken, geldt het bepaalde dat uitdrukkelijk op de website c.q. deze reserveringsbevestigingen is vermeld. Hetgeen in reserveringsbevestigingen is vermeld, wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen treden Lowland Pack en de wederpartij in onderling overleg teneinde een vervangende regeling te treffen ter vervanging van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 4. Op een gekochte cadeaubon van Lowland Pack wordt geen geld retour gegeven en is geldig voor 1 persoon.

ARTIKEL 3. | AANBOD, TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Lowland Pack is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid voor het maken van een sledehondentocht.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Lowland Pack, binden Lowland Pack niet.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Lowland Pack, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lowland Pack anders aangeeft. De reservering van het maken van een sledehondentocht op de website, wordt door Lowland Pack langs elektronische weg bevestigd, op welk moment de overeenkomst tot stand komt. Nimmer komt de overeenkomst eerder tot stand dan nadat de wederpartij voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden.
 4. Lowland Pack behoudt zich het recht voor reserveringen van een sledehondentocht te annuleren of de toegang daartoe te weigeren indien hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van overboeking of overmacht. Lowland Pack doet van een dergelijke annulering zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij, waarbij de wederpartij uitsluitend aanspraak maakt op de mogelijkheid tot het opnieuw gebruiken van de cadeaubonnen indien deze al is voldaan. Indien de cadeaubonnen door derden zijn verkocht of aangeboden, dient de wederpartij zich bij de betreffende derde te melden voor eventuele vragen rondom restitutie van de eventuele aanschafprijs.
 5. De wederpartij die de overeenkomst (mede) namens andere personen (bezoekers) sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor die bezoekers uit de overeenkomst voortvloeien. Bezoekers die niet als wederpartij worden aangemerkt, zijn uitsluitend voor hun eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.
 6. Na reservering van cadeaubonnen, ontvangt de wederpartij een reserveringsbevestiging of de daadwerkelijke tickets op het door hem opgegeven e-mailadres, tenzij anders is bepaald.

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR LOWLAND PACK

 1. Lowland Pack is gerechtigd de overeenkomst na totstandkoming daarvan te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot verdere vergoeding van schade dan bedoeld in lid 3, indien ten aanzien van de sledehondentocht het maximum aantal cadeaubonnen onverhoopt door de reservering van de wederpartij wordt overschreden. Van een dergelijke ontbinding doet Lowland Pack zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.
 2. Voorts is Lowland Pack te allen tijde bevoegd de overeenkomst te annuleren indien nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, dan wel wordt bemoeilijkt door abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Lowland Pack intreden en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 3. De wederpartij heeft in geval van annulering als bedoeld in dit artikel recht op een alternatief aanbod.
 4. Lowland Pack betaalt geen geld retour.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING EN WIJZIGING VAN DE RESERVERING

 1. Lowland Pack kan bepalen dat een overeenkomst op afstand na totstandkoming daarvan door de wederpartij kan worden geannuleerd, maar is daartoe niet wettelijk verplicht indien in de overeenkomst op afstand een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
 2. Aan een annulering als bedoeld in het vorige lid kan Lowland Pack bijzondere voorwaarden verbinden, zoals de verschuldigdheid van annuleringskosten en de toepasselijkheid van annuleringstermijnen.
 3. Lid 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op wijzing van de overeenkomst, met dien verstande dat met “annulering” “wijziging” wordt bedoeld.
 4. Indien de overeenkomst op afstand niet voorziet in een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming, bestaat geen wettelijk recht van ontbinding na nakoming van de overeenkomst indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en deze wederpartij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Lowland Pack de overeenkomst is nagekomen.

ARTIKEL 6. | OVERMACHT

 1. Lowland Pack is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Van overmacht kan mede sprake zijn in geval van een pandemie, corona maatregelen, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera.
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien en voor zover nakoming nog mogelijk is, heeft Lowland Pack het recht de sledehondentocht te verplaatsen naar een andere datum of een andere locatie, onverminderd het recht van Lowland Pack om het evenement te annuleren en onverminderd het bepaalde in het volgende artikel.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 7. | AFGELASTE OF VERPLAATSTE EVENEMENTEN

 1. Zonder gehouden te zijn tot vergoeding van verdere schade of het retourneren van de gelden aan de wederpartij betaalde prijs voor de cadeaubonnen is Lowland Pack, indien de omstandigheden daartoe noodzakelijkerwijs aanleiding geven, gerechtigd de sledehondentocht af te gelasten of naar een andere datum of locatie te verplaatsen.
 2. Cadeaubonnen van verschoven sledehondentochten blijven geldig voor het eventueel vervangende sledehondentocht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

ARTIKEL 8. | TOEGANG TOT SLEDEHONDENTOCHTEN

 1. De cadeaubon wordt eenmalig verstrekt en geeft recht op toegang tot het evenement aan één persoon, tenzij anders is bepaald.
 2. Voor toegang tot de sledehondentocht geldt een minimum leeftijd van 8 jaar. De eventuele leeftijdsgrens is in het aanbod vermeld. Lowland Pack zal personen die de vereiste leeftijd niet hebben bereikt, de toegang tot de sledehondentocht weigeren, tenzij het aanbod vermeldt dat voor toegang toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers is vereist en deze toestemming wordt overlegd. Van de bezoeker kan worden gevorderd dat hij zijn legitimatie toont vanwege het controleren op de vereiste leeftijdsgrens. Weigering van de toegang aan personen die de daarvoor vereiste leeftijd nog niet hebben bereikt, geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, dan wel enige andere compensatie.
 3. Het betreden van de plaats van of ruimte om of bij de sledehondentocht, geschiedt voor eigen risico van de bezoeker.
 4. De bezoeker dient zich tijdig bij de sledehondentocht te melden om zich te verzekeren van toegang daartoe. Het aanbod kan vermelden dat de bezoeker zich een bepaalde tijd vóór aanvang van de sledehondentocht op locatie dient te melden. De bezoekers die zich niet tijdig bij de sledehondentocht melden, worden voor zover mogelijk alsnog toegelaten onder de door Lowland Pack nader te stellen voorwaarden. Toegang kan in dergelijke gevallen echter niet worden gegarandeerd.
 5. Alle cadeaubonnen zijn en blijven eigendom van Lowland Pack. De cadeaubonnen geeft de houder recht op toegang tot de sledehondentocht. Slechts de houder van de cadeaubon die het ticket als eerste toont bij aanvang van de sledehondentocht verkrijgt daartoe toegang. Lowland Pack mag ervan uitgaan dat de houder van deze cadeaubon ook de rechthebbende daarop is. Lowland Pack is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door of namens Lowland Pack verstrekte cadeaubon.
 6. Lowland Pack behoudt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te (doen) verwijderen, indien dit naar zijn oordeel nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement. Van een dergelijke situatie kan onder meer sprake zijn indien een bezoeker naar het oordeel van Lowland Pack een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van Lowland Pack aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere bezoekers. De bezoeker die (verdere) toegang tot het evenement is ontzegd of van het evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige restitutie, kwijtschelding van betalingen of vergoeding van schade.

ARTIKEL 9. | VERBODEN ARTIKELEN EN HANDELINGEN TIJDENS SLEDEHONDENTOCHTEN

 1. Voor ieder sledehondentocht kunnen specifieke regels gelden ten aanzien van verboden artikelen en handelingen, welke regels bij totstandkoming van de overeenkomst, dan wel ter plaatste kenbaar worden gemaakt. De bezoeker is verplicht zich te conformeren aan deze regels en/of wijzigingen daarvan.
 2. Het is de bezoeker niet toegestaan om tijdens de sledehondentocht bij zich te hebben eigen consumpties, waaronder nadrukkelijk alcoholhoudende dranken, alsmede drugs, glaswerk, spuitbussen, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp. Deze zaken kunnen in beslag worden genomen.
 3. Lowland Pack behoudt zich het recht voor de bezoeker voorafgaande aan de sledehondentocht te fouilleren. Indien de bezoeker dat weigert, kan hem de toegang tot de sledehondentocht worden ontzegd zonder dat hij aanspraak maakt op restitutie van enige gelden.
 4. Registratie van de sledehondentocht voor professionele en/of commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lowland Pack in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, evenals nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
 5. Het is de bezoeker niet toegestaan te roken op de biinnenlocatie , dan wel op een buitenlocatie waar roken uitdrukkelijk is verboden. Roken is slechts toegestaan in de eventueel daarvoor bestemde rookruimtes.
 6. De bezoeker die verboden als bedoeld in dit artikel overtreedt, kan de (verdere) toegang worden geweigerd zonder aanspraak te maken op gehele of gedeeltelijk restitutie van de aankoopprijs van de cadeaubon.
 7. Indien Lowland Pack schade lijdt doordat de bezoeker zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, komt deze schade voor rekening van de wederpartij c.q. bezoeker.

ARTIKEL 10. | VERPLAATSING EN ANNULERINGSKOSTEN

 1. Lowland Pack berekent € 20,00 per persoon voor verplaatsing naar een andere datum;
 2. Indien de klant de reservering voortijdig wenst te annuleren en/of te verplaatsen betaalt zij hiervoor een vergoeding aan Lowland Pack. Deze bedraagt:
  • Bij annulering/verplaatsing binnen 1 maand voor de reserveringsdatum: 50% van de overeengekomen prijs
  • Bij annulering/verplaatsing binnen 2 weken voor de reserveringsdatum: 75% van de overeengekomen prijs
  • Bij annulering/verplaatsing binnen 1 week voor de reserveringsdatum: 100% van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 11. | Uitsluiten herroepingsrecht

 1. Lowland Pack wijst de wederpartij erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn als de betaling is voldaan. Een herroepingsrecht  de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen is niet van toepassing op de overeenkomst die u sluit met Lowland Pack.
 2. De wederpartij heeft in geval van een annulering recht op een alternatief aanbod.
 3. Lowland Pack betaalt geen geld retour.

ARTIKEL 12. | HUISREGELS EN ORDEVOORSCHRIFTEN

 1. Voor iedere sledehondentocht kunnen specifieke regels gelden ten aanzien van ordevoorschriften en huisregels, welke regels bij totstandkoming van de overeenkomst, dan wel ter plaatste kenbaar worden gemaakt.
 2. De bezoeker is verplicht zich te conformeren aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van Lowland Pack, instructeurs, begeleiders, ander dienstdoende personeel, de brandweer, politie en andere bevoegde personen of instanties op te volgen.
 3. Bij overtreding van het bepaalde in het vorige lid, is Lowland Pack gerechtigd de bezoeker onmiddellijk te (doen) verwijderen van de sledehondentochtlocatie. De bezoeker die (verdere) toegang tot de sledehondentocht is ontzegd of van de sledehondentocht is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige restitutie, kwijtschelding van betalingen of vergoeding van schade.
 4. Na afloop of sluitingstijd van de sledehondentocht dient de bezoeker het terrein zo spoedig mogelijk te verlaten.

ARTIKEL 13. | BEELD- EN GELUIDSOPNAMEN

 1. Lowland Pack is te allen tijde gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van de sledehondentocht en de bezoekers die zich op die locatie bevinden. Deze opnamen mogen door Lowland Pack worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van de locatie van de sledehondentocht verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van de hier bedoelde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder dat de bezoeker aanspraak maakt op enige vergoeding doorLowland Pack.
 2. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben bij de in het vorige lid bedoelde opnamen. Voor zover de bezoeker ter zake enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt, draagt hij deze rechten zonder enige beperking over aan Lowland Pack.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst wordt de totaalprijs van de diensten vermeld, inclusief belastingen en overige kosten. Onder overige kosten worden niet verstaan de kosten die niet onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst, zoals de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de bezoeker door Lowland Pack of derden worden verleend.
 2. De wederpartij c.q. bezoeker is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt middels elektronische vooruitbetaling op de website of vooruitbetaling ter plaatse, tenzij anders is bepaald. In geval van vooruitbetaling is Lowland Pack niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de vooruitbetaling volledig is voldaan.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Lowland Pack, onverminderd zijn recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen, bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Aansprakelijkheid van Lowland Pack bestaat uitsluitend voor zover voorzien in deze voorwaarden en de schade is toe te rekenen aan Lowland Pack. Het vorenstaande laat de wettelijke rechten vanLowland Pack onverlet.
 2. Lowland Pack zal er naar streven het programma van de sledehondentocht zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema uit te (doen) voeren. Lowland Pack is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen van dat schema. Voorts is Lowland Pack niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van de sledehondentocht, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
 3. Indien Lowland Pack ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Lowland Pack betrekking heeft.
 4. Lowland Pack kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade en schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal geleden door de bezoeker tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement.
 5. Lowland Pack aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van cadeaubonnen die niet plaatsvinden door of namens Lowland Pack, noch voor reserveringen die, al dan niet op verzoek van de wederpartij, niet geheel worden afgewikkeld door Lowland Pack en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.
 6. Behoudens het bepaalde in het overige van de algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lowland Pack één jaar.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Lowland Pack geeft tijdens de sledehondentochten mogelijk zaken in bruikleen aan de bezoeker. De bezoeker staat ervoor in dat hij deze zaken uitsluitend gebruikt voor de bestemming die aan de zaken is gegeven, voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en als een zorgvuldige gebruiker met deze zaken omgaat.
 2. In geval van diefstal, vermissing of misbruik van door Lowland Pack aan de bezoeker in bruikleen gegeven zaken, zal Lowland Pack aangifte doen bij de politie.
 3. Alle aan de bezoeker toerekenbare schade aan zaken van Lowland Pack, zowel die in bruikleen zijn gegeven als overige zaken van Lowland Pack, komt voor rekening van de wederpartij, onverminderd het recht van Lowland Pack de bezoeker aansprakelijk te houden op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 4. Als toerekenbare schade in de zin van dit artikel wordt tevens aangemerkt schade ontstaan als gevolg van het niet, niet-tijdig of ondeugdelijk opvolgen van de door Lowland Pack, instructeurs, begeleiders of ander dienstdoende personeel verstrekte instructies, alsmede schade ontstaan door gebruik van zaken of handelingen die krachtens artikel 9 verboden zijn.
 5. De bezoeker vrijwaart Lowland Pack van alle aanspraken van derden in verband met door derden geleden schade die aan de bezoeker kan worden toegerekend.

ARTIKEL 17. | KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Lowland Pack.
 2. Bij Lowland Pack ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 18. | PRIVACY STATEMENT

 1. Lowland Pack respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de door jou verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de GDPR worden behandeld. Voor meer informatie kijk je op Lowland Pack.nl/privacy beleid.

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen de wederpartij c.q. bezoeker en Lowland Pack voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Lowland Pack aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
  In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Lowland Pack